luni, 7 ianuarie 2008

Ioan Trifu Maiorescu - Bibliografie folosită la biografia documentară

BIBLIOGRAFIE

1. „Unirea”, Anul XX, nr. 4952, Duminică 10 mai 1987, pagina „Popas duminical” realizată de prof. Emil Voicu, rubrica „Un ilustru fiu al satului: Ioan Maiorescu ”
2. N. Bănescu şi V. Mihăilescu, „Ioan Maiorescu”. Scriere comemorativă cu prilejul centenarului naşterii lui (1811-1911), Bucureşti, Tipografia Românească, 1912
3. „Observatorul”, nr. 99/1882, p.396
4. N. Albu, „Cauzele conflictului dintre episcopul Bob şi Petru Maior”, în „Steaua”, anul XXII, nr. 2, 1971, p. 88
5. N. Comşa, „Dascălii Blajului”, Blaj, 1940
6. Serafim Duicu, „Pe urmele lui Petru Maior”, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1990, cu ilustraţii
7. Florian Tucă, Constantin Ucrain, „Locuri şi monumente paşoptiste”, Editura Sport- Turism, Bucureşti, 1998
8. Ştefan Manciulea, „Istoria Blajului”, Editura Astra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, 2001, monografie istorică şi culturală
9. Mircea Buza, Mircea Stroia, „Blaj”, mic îndreptar turistic, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1995
10. Marin Stoica, „Ion Maiorescu”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967
11. „Archivul”, nr. 13, 1867, colecţia Bibliotecii Documentare din Blaj
12. Emil Voicu, „Localitatea Bucerdea Grânoasă pe coordonatele dezvoltării istorico-sociale din trecut şi în anii socialismului”, 1980
13. Titu Maiorescu, „Jurnal şi Epistolar”, vol. IX (sfârşitul lui aprilie 1876 – începutul lui ianuarie 1879), Editura Minerva, Bucureşti, 1989.
14. G.I. Ionescu-Gion, „Ioan Maiorescu”, în „Revista Nouă”, Anul II, Nr. 11 şi 12, Bucureşti, Decembrie 1889 şi Ianuarie 1890
15. G. Bariţ „Ioan Maiorescu”, în „Transilvania”, X (1877)
16. Vezi „Studii asupra limbei române”, în „Foaia” pe 1848, nr. 14
17. „Biblioteca Românească”(1834), partea VIII. Capitolul cu care începe Maiorescu e intitulat „Moartea lui Petus şi a Ariei şi tirăniile lui Claudius”
18. Discursul lui A. Papiu Ilarianu la moartea lui Ioan Maiorescu în „Gazeta Transilvaniei” de la 8 Septembrie 1864, nr. 72, An XXVII
19. „Magazin istoric”, serie nouă, Anul XXVI, nr. 9 (306), septembrie 1992, Bucureşti. Revistă de cultură istorică.
20. Alexandru Lupeanu-Melin, „Blajul istoric în icoane”, Conferinţă ţinută la festivalul aranjat de foştii elevi ai Blajului la Teatrul Naţional din Cluj în 15 Februarie 1924, Blaj, 1924, Tipografia Seminarului teologic greco-catolic
21. G.I. Ionescu-Gion, „Portrete istorice”, Bucureşti, 1894
22. „Biblioteca românească”, anul VIII, Buda, 1834
23. Arhivele Statului, Bucureşti, M.I.P., Ţara Românească, dos. 4148/1831, p.410
24. „Transilvania”, 1877, nr. 14, G. Bariţ: „Maiorescu”
25. „Muzeul Naţional”, nr. 9 (decembrie 1838). Discursul lui Ioan Maiorescu
26. Arhivele Statului, dos. 7759/1836, raportul nr. 3806 din 12 iulie 1837
27. „Foaia Literară”, 1838, Nr. 16 din 16 Aprilie
28. „Foaia pentru Minte, Inimă şi Literatură” din 23 Octombrie 1843
29. Ioan Maiorescu era distribuitorul bătrânei Gazete a Transilvaniei la Craiova. Abonaţi erau mulţi din boierii şi negustorii patrioţi. Comunicat de d. prof. C. Şiaicariu, elev al lui Ioan Maiorescu la Craiova
30. „Foaia pentru Minte, Inimă şi Literatură”, 1838
31. Comunicat de d. prof. Şiaicariu
32. Discurs pronunţat la Craiova la împărţirea premiilor din 1846, reprodus în „Foaia”, nr. 51
33. Scrisoarea purta data de 11 Februarie 1838 şi e publicată în „Foaia” din 16 Aprilie
34. G. Bariţiu, „Părţi alese din istoria Transilvaniei”, p. 565
35. „Foaia pentru Minte, Inimă şi Literatură” din 15, 22 şi 29 Martie 1843
36. G. Adamescu, „Istoria Seminarului Veniamin”, Bucureşti, 1904
37. Arhivele Statului, Dosarul adm. 2122/1843, jurnalul nr. 732
38. „Foaia”, 1843, nr. 51
39. În „Buletin”, 1844, nr. 150, ofisul domensc din Decembrie 1844
40. „Foaia”, 1843, nr. 49-50
41. S. Mehedinţi, „Titu Maiorescu”, „Convorbiri Literare”, XLIV, vol. I, nr. 2 (Februarie 1910)
42. A. Papiu Ilarian – „Istoria Romaniloru din Dacia Superioară”, Viena, 1852, tom. II, pag. 227- Ioan Maiorescu trimise o scrisoare la Blaj
43. Titu Maiorescu, „Scrisori din anii 1848-1858”, în „Convorbiri Literare”, XXXII, p. 392
44. C. Colescu – Vratic, „1848, Zile Revoluţionare”, Bucureşti, 1858, cea mai amănunţită povestire ce o avem despre Revoluţia din 1848
45. Titu Maiorescu – „Scrisori”, Convorbiri Literare, XXXII
46. Memoriul din 9 Februarie 1858. Biblioteca Academiei Române, mss. Nr. 997
47. Ion Ghica, „Amintiri din pribegia după 1848”, Bucureşti, 1889
48. Biblioteca Academiei Române, mss. 997, nr. 282
49. Titu Maiorescu – „Scrisori din anul 1850”, „Convorbiri Literare”, XXXIII
50. „Transilvania”, XI, 1878
51. Reprodus în „Acte şi documente relative la Istoria Renaşterii României”, publicate de Ghenadie Petrescu, Dimitrie Sturdza şi Dimitrie C. Sturdza, vol. III, Bucureşti, 1899
52. „Monitorul Oficial”, nr. 128 din 19 octombrie 1859
53. „Monitorul Oficial”, nr. 157 din 18 iulie 1861
54. Ioan Maiorescu, „Starea instrucţiunii publice în România de Sus, la finitul anului scolastic 1859-1860”, Bucureşti, 1860
55. „Analele Societăţii Academiei Române”, tom. I, Bucureşti, Tipografia Naţională, 1869
56. „Analele Academiei Române”, seria a II-a, tom. I, Bucureşti, Tipografia Naţională, 1869
57. Stoica Marin, „Începuturile Academiei Române”, Revista de pedagogie nr. 4/1966
58. Alexandru Balaci şi Ion Ionaşcu – „1864 Universitatea Bucureşti 1964. Festivitatea centenarului 14-19 octombrie 1964”. Au colaborat: A. Halanoy, I.D. Bălan, Ion Angela, lector I. Nedelea. Aici la pag. 81, găsim în cuprinsul Iconografiei, întocmită de Adrian Corbu, la numărul de ordine 97 – planşa XXXVI (sus dreapta) care reprezintă pe Ioan Maiorescu (1811-1864). Ulei pe pânză 750X560 mm de Sava Henţia, 1883 (după Şt. Pop în „Boabe de Grâu” IV, 1933, p. 403)
59. „Buciumul”, din 25 august 1864
60. Stoica Marin, „Ion Maiorescu”. În „Ramuri” din 15 martie, 1965
61. Simion Bărnuţiu, „Discursul de la Blaj şi Scrieri de la 1848”, Prefaţă de Ion Raţiu, Ediţie îngrijită de Ioan Chindriş, Uniunea Mondială a Românilor Liberi, Cluj-Napoca, 1990, fragment din „Opera şi ideile lui S. Bărnuţiu”, de Ioan Chindriş.
62. Aurelia Florescu, „Dacoromânia – Idealul naţional al tuturor românilor în revoluţia de la 1848”, prefaţă de conf. dr. Virgil Joiţa. Editura Oltenia, Craiova, 1992
63. „Foaia diecezană”, V, Caransebeş, 1890, nr. 4-5
64. Victor V. Grecu, „Limbă şi naţiune. Unitatea limbii în periodicele româneşti”, Editura Facla, Timişoara, 1988
65. Ioan Maiorescu, „Asupra ortografiei româneşti”, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, I, 1838, nr. 23, p. 179
66. Nicolae Iorga, „Craiova şi Unirea”, în „Arhivele Olteniei”, 1933, nr. 65-66
67. Silviu Dragomir, „Din corespondenţa dascălilor ardeleni, în anul 1848”, în „Omagiu lui Ion Bianu”, Bucureşti, 1937
68. Z. Ornea – „Viaţa lui Titu Maiorescu”, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987
69. E. Lovinescu – „ Antologia ideologiei junimiste”, Editura Casa Şcoalelor, 1942.
Întocmită pe baza unei îndelungate cercetări de arhivă şi biblioteci de către Mihai C. Szilagy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu