sâmbătă, 19 iulie 2008

Şi în cazul Maiorescu istoria lucrează în răstimpuri mari.


După prăbuşirea revoluţiei în Imperiul Austriac, programul maximal al revoluţiei române din Transilvania devine, fireşte, neavenit, neoabsolutismul dovedindu-se refractar chiar şi la cele mai elementare ale românilor transilvăneni. Dar, spre deosebire de Ţara Românească şi Moldova, aici lupta politică se prelungeşte până în 1851, în condiţiile unei fărâmiţări a marelui program într-o nesfârşită gamă de obiective mai mici, aparent nevinovate, dar din care se poate reconstitui conturul programului maximal. Această tactică nouă, adevărată prelungire a situaţiei revoluţionare în plină epocă de opresiune, constituie programul minimal transilvănean, cu o linie descendentă, o subţiere paralelă cu înăsprirea absolutismului şi închiderea căilor de manifestare. Programul minimal e periodizabil între data de 5 martie 1849, o zi după publicarea Constituţiei octroate, când românii din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina, printr-o impunătoare petiţie la împăratul, cer unirea tuturor românilor din Imperiu „într-o naţiune de sine stătătoare, sub sceptrul Austriei”, şi în mijlocul lunii februarie 1851, când Delegaţiunea română de la Viena este alungată pur şi simplu din capitala monarhiei de către poliţia regimului neoabsolutist. Tactica programului minimal, care a necesitat eforturi mult mai mari decât s-ar putea crede, avea o bază formală şi una ascunsă, conspirativă. Prin Delegaţiunea de la Viena, românii se prevalează de dubla calitate de învingători în lupta revoluţionară cu aristocraţia transilvăneană şi de beligeranţi victorioşi în războiul purtat, alături de o subţire armată austriacă, împotriva armatei care invadase Transilvani, venind din Ungaria. Făcând intenţionat abstracţie de hotărârea evidentă a Vienei de a le ignora ambele merite ale românilor, din care Curtea a tras foloase imense, şi deci de a nu le satisface nici cele mai nevinovate cereri culturale, românii duc o intensă acţiune de tip suplicist, în paralel cu manifestarea făţişă a nemulţumirii lor, atitudine ce debutează cu refuzul răsunător al lui Avram Iancu de a accepta decoraţia din partea împăratului. Alexandru Papiu Ilarian n-a fost un încrezător în eficienţa programului minimal, el şi grupul de studenţi jurişti români de la Viena, unde a studiat între 1849 şi 1852, fiind atraşi mai degrabă de perspectiva activităţii conspirative subsidiare puternic îmbogăţită în toată Europa de către emigraţiile postrevoluţionare. Poliţia din Viena a interceptat de timpuriu fire de legătură între numeroasa delegaţie românească din Viena şi efervescenţa politică a emigraţiilor. Prin Laurian şi Maiorescu, ardeleni foşti luptători revoluţionari şi în Ţara Românească, firele duceau spre Parisul activităţii lui Bălcescu şi a tovarăşilor săi de exil. Simion Bărnuţiu şi Papiu Ilarian, pe căi încă nelămurite, intră în legătură cu mişcarea promazziniană din Lombardo-Veneţia austriacă, unde, de altfel, îşi vor găsi un adevărat autoezil, suspicionat de politica imperială, între 1852-1854[1].

Ideologia generaţiei române de la 1848 şi-a pus pecetea asupra deceniilor următoare. Persistenţa unei stări de a gândi ce s-a maturizat în revoluţie se motivează printr-o continuare a situaţiei care a creat această stare: „Revoluţiile – spune Alexandru Papiu Ilarian – nu se nasc dintr-un incident, ci dintr-o necesiatate”. Pentru romanii din toate celelalte ţări, nacesitatea avea detalii similare, cu nesemnificativă nuanţare, în funcţie de forţele de gravitaţie internaţională. Structurile de bază ale programului politic român rămân aceleaşi, fie explicite, ca emanciparea ţăranilor, libertatea civică şi independenţa naţională, fie implicite şi cvasiconspirative, ca reglementarea situaţiei ţărilor române în raport cu spaţiul politic sud-est european sau unitatea naţională. Eşecul revoluţiei a însemnat eşecul acestor deziderate politice, fără a înlătura însă urgenţa lor. Dimpotrivă, revoluţia explicând dorinţe care mocneau în adânc şi dovedind plauzibilitatea şi actualizarea realizării lor, intervalul postrevoluţionar n-a însemnat nimic decât un interval de analiză, resuscitare şi apoi relansare a întregului arsenal de obiecive urmărite la 1848. Episodul emigraţiei a fost o şcoală înaltă de verificare la scară europeană a demersului revoluţionar românesc, examen tercut îndeobşte cu succes. Europa progresistă confirmă, prin propriile ei aspiraţii, legalitatea revendicărilor ridicate fie pe Câmpia Libertăţii din Blaj, fie în Islaz, fie în Dorinţele partidei naţionale în Moldova. În acest sens, 1848 este mai degrabă un început de epocă istorică, decât un eveniment cu funcţionalitate epuizată. Istoria lucrează în răstimpuri mari, care, eventual, nu trebiue să corespundă cu durata biologică a generaţiei în virtutea cărora oportunismul aparent fructos în relaţia cu absolutismele postrevoluţionare se dovedeşte miop, în comparaţie cu radicalismul fără acoperire în realitatea politică imediată, dar – acum cunoaştem acest lucru – atât de strălucit confirmat de viitor.[1] Ioan Chindriş, Transilvanica I, Studii şi secvenţe istorice, Ed. Cartimpex, Cluj-Napoca, 2003, vezi eseul Alexandru Papiu Ilarian. O biografie a ideilor politice, pp. 22-23.


LINIŞTILE FIRII


În coastă vitele domoale

dau tihnă băieţandrului grijeţ

doar câte-un greier saltă arculeţ

în liniştea cu trecere agale

a Dunăriţii sub al Stânii Podeţ


La răscruci pârjoluri avum

postscrum rodnicia o nasc

flăcări zemuitoare ce-aduc în comun

cenuşa dintâi recompun

în vetre vreasc lângă vreasc


Idolatră făcută de oaie

hominoid îndărătnica fire

bătut-a săbii să o taie

în foc mai ceva dintr-una ca de paie

trosnind barosul dătător de ştire


La ceruri află-şi ridicare

maiestuoase păşiri cultivate-n asceze

aduc din depărtări o altă zare

scoboară lină rotundă planare

pe învrâstate râturi berze.


Bucerdea Grânoasă,

19 Iulie 2008.


CU PUTERE DE SUS


Reverie nemurită pe curat

adormire mută

opune secundei trăite

oricare trecut


sub mărul fraged

culcatu-i cenuşiu

reflexe alb albastre


Se făcea că

numai eu stam

vântul trântea

cu mere de pământ


şi-n jur atâta mişcare

dinspre zumzetul insectifer

murmur a ploaie


Şi nu mai venea...

intermitent mere cădeau

vântul fluiera secetei

în frunza masă omidei


sub cerul albastru

antinori joşi neîndrăzneţi

grav vinovaţi de nerodire


Timbrii-şi preoţi înălţau

dezbăierare

suspuselor ape

sus praful sărea


sălta de picuroii grei atins

scânteieri trosnind

ca bradul jar


Era Puterea de Sus...

ploaia fără putinţă de-nvins


Venita din Sus.

Coşlariu, 15 Iulie 2008.VÂRSTELE PĂRINŢILOR
Uscat de vânt

pe spate capul cătând ploaie

doborât mă cânt

când văd când simt

sărutul muntelui cu cerul

cum norii omor droaie


La fin-de secerat

ne mai udaţi la timpu-le biblic

cucuruzi cu roadele-n lapţi

se duc părinţi pe semne haotic

cu vârstele lor ancoraţi

în oceanul narcotic


Uscaţi părinţilor sistematic uscaţi

cu dor în veci de apa

ce-i bună pacea dintre fraţi

hârleţul drept, nedreaptă sapa

de care fi-vor astupaţi

tocmescu-le vremelnic apendice groapa


Sunt toţi colea [±]

ba nu lipseşte - lipsi-va nici unul

plusvaloare fiecare cu cenuşa sa

şi stau cuminţi de-un chip cu Bunul

Acela ce-i va învia

Vieţii la nemunci în gata Turnul.


Coşlariu, 15 Iulie 2008.


vineri, 11 iulie 2008

Pădure, Dragă PădureAm privit în ochii-i mari această caldă vară.

Prea caldă, ziua; prea rece, noaptea; la debutul ei nu răzbea Spectoratu pintru sâtuaţîi de urjenţă di la Judăţ, cu toate auto-moto-pompele lui, să scoată surplusul de ape din pivniţe, grădini şi curţi; acum, pe când zice-se şi printre noi, ca şi în realiste trecuturi, lunii iulie – cuptor – din seamănă afară de călduroasă, prea căduroasă, cică. Pentru Dumnezeu, dar cum să fie cuptorul, dacă nu fierbinte!

Pas de fă oamenilor pe plac, Doamne, Cel bogat în minunăţiile-Ţi cele de orice viaţă făcătoare, inclusiv apă şi foc, ploaie şi căldură solară. Iar tu , gură cască-omule, stăi pe prispă şi te plânge. Plângi!

Plângi orbule, plângi mutule, plângi frumosule sluţit, legat de mâini şi de picioare, violat în dreptu-ţi până şi de-a respira curat, cutremurat de violenţa bardelor necumpănite a hoardelor nestăpânite a unor vremi fără-de-cap razant-distructive oricărei oaze, pădurii oricui, oriunde, oricâtă. Plângi!

Dă ture cu fiţoasa-ţi maşină, pune-ţi ochelarii de soare pe ochi şi fă-te că plouă. Nimic nu se întâmplă în jur! Doar că uneori plouă cu ciubărul, alteori deloc. Şi-i cald... ca-n seră. Ce efect va mai fi şi acesta!

Am privit în ochii-i mari, iarăşi, această caldă vară.

Dumnezeu este acelaşi, neschimbabil, ne dă, dar nu ne cară şi traista, care, de fapt, e tot mai plină de lucrături omeneşti, de lucruri confiscate, de bunuri furate, de prea puţina credincioşie.

Peste fostele păduri e linişte de speriat. Liniştea dinaintea furtunii. E tot mai greu să lucrii la Spectorat. Sunt atâtea urgenţe! Toate majore.

Vin, obsesiv, năvalnic nămoalele în sat.

Pădure, Dragă Pădure, fain mai cânta cucu-n-luntru!joi, 10 iulie 2008

SFÂNTA APATIEÎn rai niciodată nu ninge

Abia de cade nesupărătoare rouă

O stare ce pe nimenea nu-nvinge

Ce vă pasă drepţilor vouă?


De la Adam şi Eva schimbatu-şi-au înfăţişarea

Dealuri repere sunt iluzii măicuţă

Ş-atâtea vremi au nămolit cărarea

Te ţine de pruncuţ tăicuţă


Ninge

Plouă

Orişice stare poate-ne-nvinge

Desigur pasă-le viilor, asemenea nouă.


Rătăcit-au bătrânii hotarul de demult

Nu va fi nici o pară şi foc, nici scrum,

Griji-vom ce neştiut-am şi am primit consult

Lua-i-vom de mână şi-i vom scoate la drum


Să stăm pe petale de locuri şi fapte

Negreşit va trebui să dăm odată sama

S-auzim (tot înţelesul fi-ne-va în şoapte)

Chemarea bunicii a dor fâlfâindu-şi năframa.


Ce-i dacă ninge

Ce-i dacă plouă

Ce stare poate-vă-nvinge!?

Ce vă pasă drepţilor vouă?


Bucerdea Grânoasă,

04 Iulie 2008.

LA MOARĂ PREFACERE


Adormirea multă de sub măr

A fost adâncă meditaţie

Păcile stăteam să număr

Cu a creşterii melcilor vibraţie


Pentru nimica

Niciodată-n lume

La moara de apă

N-am fost refuzat


Pe lângă cupele roţii

Odihnitorul susur

Linişte turna

În cupele vieţii


Se aplecau asupra-mi

La vremea lor cu fruct

Frăgarii, corcoduşii,

Meri-peri, longevivii trei nuci


Dar cel mai adesea

Mă cufunda-n dulceţi

Îmi întorcea atenta curăţire

Mărul din primăvara melei vieţi


De rele despovăratu-l-am

Din inimă cu mâna mea

Şi-n timp deodat-ce-l primeneam

Păcate număram în sinea-mi grea


N-am fost refuzat

La moara de apă

De nici un bine

Pentru nimica-n lume


Să curgă apă-n pârâuţ

Că face pâinea pâine

Al vieţii-mi roşcov-colăcuţ

mi-l dres-a pentru mâine.


Coşlariu,

07, 09 Iulie 2008.

duminică, 6 iulie 2008

IUBIREA APROAPELUI
(arta plastică - Ilinca Nathanael)Ordinea iubirii este cea fixată de Hristos: izvoreşte din Dumnezeu spre a se revărsa în eu; de aci trebuie să se reîntoarcă din nou la izvor, ducând cu sine întreagă creatura omenească, ca s-o scalde în adâncimile acestei iubiri şi să înveţe arta iubirii lui Dumnezeu şi a oamenilor. Fiindcă nu există decât o singură iubire, aceea lui Dumnezeu, din care izvoreşte apoi una asemenea ei: iubirea aproapelui. Acesta din urmă însă nu există independent de cea dintâi, ori cât s-ar încerca să se dovedească contrariul, fiindcă aceasta este izvorul şi legea celei de-a doua. Nu este putere în cer şi pe pământ ca să le poată despărţi deolaltă...*.

* Ioan Miclea – „Oare aşa s-a gândit Hristos? sau Evanghelii din Evanghelie”, Tipografia Seminarului, Blaj, 1943, p. 120.


SCRIPTURA – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

(energii creatoare - pictura de Ilinca Nathanael)


Scriptura este întruparea gândului dumnezeiesc în cuvântul omenesc; e o ţesătură de veşnicie şi de vremelnicie, de desăvârşire şi de slăbiciune, de imensităţi şi de mărginire. Această întrupare este perfectă din partea cunoaşterii lui Dumnezeu, dar este imperfectă din partea cuvântului omenesc, care după picurul de rouă nu poate cuprinde în sine oceanul, aşa nici cuvântul omenesc nu poate cuprinde în întregime abisurile gândurilor lui Dumnezeu. Putem spune că, Evanghelia este traducerea omenească a unui text dumnezeiesc; o pânză ţesută din gând ceresc şi grai omenesc. Fondul este divin; forma este omenească; de aici, dificultatea de multe ori de neînvins de a pătrunde prin imperfecţiunea graiului omenesc, gândul desăvârşit. Forma omenească nu este corespunzătoare cuprinsului divin; el pretinde şi formă dumnezeiască, singura care i se potriveşte în mod absolut.

O singură formă a cunoştinţei Dumnezeieşti este adecvată cuprinsului său: este cunoştinţa pe care o are Tatăl despre sine, a cărei expresie dă naştere Cuvântului său, celei de-a doua persoane din Sfânta Treime, aşa încât în esenţă şi în formă, numai Cuvântul este identic cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt.

Însă precum s-a întrupat gândul lui Dumnezeu în cuvânt omenesc, dând naştere Scripturii, aşa s-a întrupat şi Cuvântul lui Dumnezeu în trup omenesc, dând naştere Mântuitorului nostru Isus Hristos. Între cele două întrupări există mare deosebire şi mare asemănare căci pe când Scriptura cuprinde cunoaşterea lui Dumnezeu comunicată oamenilor prin grai omenesc, pe atunci întruparea lui Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu în trup omenesc; cea dintâi întrupare – a Scripturii – este regulă de viaţă, a doua este însăşi Viaţa; una este introducerea, cealaltă este dezvoltarea; una este teoria abstractă, alta realizarea concretă a ei; una s-a dat unui neam, alta universului întreg; una se adresează cititorilor, cealaltă şi analfabeţilor. Amândouă sunt veşnice la Izvor; deşi una dintre ele are anterioritate temporală faţă de cealaltă. Şi una şi alta altoiesc supranaturalul divin în plămada naturii omeneşti. Totuşi în chipuri deosebite: una ca normă, ca lege; cealaltă, ca model, înfăptuire, iubire*.

* Ioan Miclea – „Oare aşa s-a gândit Hristos? sau Evanghelii din Evanghelie”, Tipografia Seminarului, Blaj, 1943, vezi Introducere pp. 9-10.